OFICJALNY DYSTRYBUTOR

POMAGAMY!!!

PODARUJ 1% PODATKU    NATALIA WRONA     JAKUB BOSAK 
 

 

 

 

 

 

LECZENIE SKOLIOZ TERAPIĄ MRCST – MANUAL-REFLEXIVE CONCEPT OF SCOLIOSIS TREATMENT – autorska metoda mgr Jacka Staniszewskiego trójpłaszczyznowej korekcji skolioz oparta jest na założeniach fizycznych oraz biologicznych konsekwencjach zaburzeń chodu. Opracowana przez 12 lat terapia MRSCT ma charakter unikalny; zabiegi tą metodą są wykonywane jedynie przez autora terapii. Terapeuci współpracujący z autorem terapii mogą wykonywać zabiegi terapii MRCST jedynie pod jego nadzorem. Terapia MRCST stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i z tego tytułu podlega ochronie prawnej.

 

Rozwinięcie przedstawionych założeń leczenia skoliozy terapią MRCST można znaleźć w książce pt. „REWOLUCJA W LECZENIU NIEINWAZYJNYM SKOLIOZ”, której autorem jest Jacek Staniszewski (zamawiam książkę – wyślij zamówienie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem KSIĄŻKA).

 

DEFINICJA SKOLIOZY

 

Skolioza – (wg SOSORT) ogólna nazwa oznaczająca heterogenną grupę schorzeń polegających na zmianie kształtu i ustawienia kręgosłupa. Skrzywienia kręgosłupa przekraczające 10° kąta Cobba.

Skolioza – (wg MRCST) ogólna nazwa oznaczająca grupę schorzeń kostnopochodnych, neuropochodnych oraz zaburzeń chodu powodujących zmianę kształtu oraz ustawienia kręgosłupa. Zaburzenia chodu manifestują się w sposobie przemieszczania się miednicy, obręczy barkowej oraz głowy, w wyniku czego dochodzi do nieprawidłowego ustawienia kręgów jako skutku braku zachowania zasad chodu zrównoważonego w odpowiednich fazach ruchu. Zasady chodu zrównoważonego określa struktura biomechaniczna obszernie opisana w książce.

 

Etiologia – (wg MRCST) brak wytworzenia prawidłowego wzorca chodu jest stale występującą przyczyną tworzenia się skoliozy idiopatycznej. Zaburzenia chodu powstałe w okresie 1 -7 lat są pierwotne, pojawianie się skoliozy jest wtórne. Do grupy etiologicznej dodatkowo mogą należeć schorzenia kostne oraz neurologiczne (nie muszą występować jako przyczyny stale występujące, mogą powstawać jako przyczyny pierwotne, niezależne od zaburzeń chodu). Wraz z nieprawidłowościami chodu powstają większe deformacje kostne czy większe, nierównomierne napięcia mięśniowe, które łącznie powodują dużą progresję skoliozy w okresach intensywnego wzrostu kręgosłupa.

 

Inne terapie leczenia skoliozy, które w swoich programach diagnostyczno-leczniczych, pomijają czynnik zaburzeń chodu mogą przyczyniać się do historii naturalnej skoliozy (progresji skrzywienia). Leczenie skoliozy terapią MRCST jest szansą nie tylko na zmniejszenie skrzywienia kręgosłupa u osób w wieku 3-40 lat.

 

Skoliozę rozpoczynają
1. zaburzenia chodu – czynniki zaburzające funkcje neurobiomechaniczne miednicy, obręczy barkowej, głowy oraz kręgosłupa w trakcie stania i chodzenia (hipoteza autorska),
2. zaburzenia kostne – zmiana w budowie łuków, trzonów kręgowych, wyrostków stawowych, anomalie w budowie miednicy, utrwalone zmiany w kształcie i wzajemnym położeniu krążków międzykręgowych oraz utrwalone asymetrie w obrębie więzadeł, torebek stawowych i powięzi grzbietu,
3. zaburzenia neurologiczne – zmienne, asymetryczne napięcie mięśniowego spowodowane zaburzeniami centralnego układu nerwowego pod postacią „minimal brain damage” – MBD.

 

Ćwiczenia w urządzeniu MRCST generują takie mechanizmy korekcyjno-stabilizacyjne, które wpływają na wszystkie trzy rodzaje czynników, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie skrzywienia kręgosłupa zarazem u dzieci jak i u dorosłych. Poprawy są stabilne po dłuższym okresie leczenia skoliozy terapią MRCST (ok.1. roku) pod warunkiem stosowania się do zaleceń.

 

CELE LECZENIA SKOLIOZY TERAPIĄ MRCST

 

1.zmniejszenie skrzywienia poniżej 10 stopni – cel podstawowy,
2.zmniejszenie skrzywienia poniżej 20 stopni – przekroczenie granicy stabilizacji skrzywienia (cel minimalny dla skolioz poniżej 40 stopni),
3. zmniejszenie o 30-60 % (cel minimalny dla skolioz 40-60 stopni).
4. zmniejszenie lub całkowite usunięcie dolegliwości bólowych kręgosłupa skoliotycznego.

 

Leczenie skoliozy terapią MRCST obejmuje osoby od 3. r.ż. do 40. r.ż. (na podstawie wyników wykazanych na rentgenogramach  Postępy dotyczą 75% pacjentów, dla pozostałej grupy – 25% pacjentów leczonych terapią MRCST – zanotowano zahamowanie dalszej progresji skoliozy – brak ryzyka zwiększenia skrzywienia w trakcie leczenia skoliozy to jedna z podstawowych cech terapii MRCST.

 

Porównanie celu leczenia skoliozy terapią MRCST z wytycznymi leczenia innymi metodami wg SOSORT: „ …zazwyczaj wystarczające jest zahamowanie dalszej progresji skoliozy (dalszego powiększania skrzywienia)”. Inne terapie nie posiadają udokumentowanych efektów prostowania skoliozy. Stąd nie ujawniają efektów na swoich stronach internetowych. U wielu młodych pacjentów dochodzi do progresji skoliozy mimo podjętego leczenia – w konsekwencji zalecane jest najpierw noszenie gorsetu (skoliozy powyżej 20 st.) a następnie zabieg operacyjny (skoliozy powyżej 40 st). Z tego powodu zaleca się rodzicom dzieci ze skoliozami weryfikowanie efektów terapii przy pomocy zdjęć rtg. Optymalne z punku wiedzenia diagnostyki jest wykonanie badań kontrolnych 2 razy w roku.

 

Leczenie skoliozy terapią MRCST odbywa się w trakcie 7 – dniowego turnusu (20 zabiegów – od soboty do piątku), po zakończeniu którego wykonane jest zdjęcie rtg – potwierdza ono efekty leczenie oraz umożliwia jego kontynuację na kolejnym turnusie..

 

Na jeden zabieg terapii MRCST (30 min.) składa się:
1. etap przygotowujący – wykonywane są techniki manipulacji i mobilizacji kręgosłupa lub terapia ultradźwiękowa w celu zwiększenia zakresu ruchu kręgosłupa i miednicy ,
2. etap główny – ćwiczenia przeprowadzane są w specjalnym urządzeniu MRCST (klatce) – 20 minut.
 

Po turnusie pacjent wykonuje codziennie ćwiczenia w urządzeniu MRCST w domu do kolejnego turnusu w celu ustabilizowania postępów (w celu uzyskania dużych popraw zalecana jest maksymalnie 3-miesięczna przerwa między turnusami).

 

Leczenie skoliozy terapią MRCST NIE ZAWIERA GORSETOWANIA lub innych dodatkowych technik terapeutycznych.

 

Głównym wskaźnikiem do ustalenia rokowania leczenia jest: test Rissera, wiek pacjenta, wielkość skrzywienia, typ skrzywienia, stopień ruchomości segmentarnej oraz grupowej kręgosłupa, współczynnik załamania [WZ], stopień plastyczności kości.

 

BADANIE PACJENTA

1. Badanie zaczyna się od obserwacji pacjenta w kilku pozycjach. Ocenie podlega każda część układu ruchu poczynając od stóp, kolan, miednicy, bioder, żeber, trójkątów talii, ustawienia łopatek, ustawienia głowy. Wykonywany jest test „pępkowy dolny” oraz test „pępkowy górny”, test Adamsa, pomiary różnicy długości kończyn dolnych i wiele innych testów.

2. Następnie wykonuje się testy ruchomości kości miednicy oraz kręgosłupa w różnych pozycjach. Bada się ruchy sprzężone oraz ruchy segmentarne kręgosłupa. Określa się stan napięcia mięśni oraz powięzi. Dodatkowo przeprowadzona jest analiza zdjęcia rtg kręgosłupa (przed pierwszą wizytą powinno być wykonane rtg kręgosłupa w pozycji stojącej przodem do aparatu odcinka lędźwiowego oraz piersiowego) m.in. w celu zidentyfikowania anomalii kostnych, określenia kąta Cobba oraz Współczynnika Załamania.

3. Na kolejnym etapie zaznacza się markerem punkty na ciele pacjenta w określonych miejscach diagnostycznych i wykonuje testy podporowe w różnych pozycjach. Dodatkowo ocenie podlegać może sposób pełzania oraz sposób chodu pacjenta.

4. Test kwalifikacyjny: na początku testu usuwane są blokady funkcjonalne miednicy i kręgosłupa za pomocą technik mobilizacji i manipulacji, a następnie pacjent obiera jedną z 44 pozycji ułożeniowych za pomocą linek w urządzeniu MRCST. Po określonym czasie ćwiczenia pacjent wychodzi z urządzenia. Określony jest stopień korekcyjny na podstawie pomiaru punktów diagnostycznych. Pozytywny stopień korekcyjny oznacza możliwość przystąpienia pacjenta do turnusu. W wypadku negatywnej reakcji korekcyjnej zalecane są ćwiczenia do domu w celu przygotowania pacjenta do turnusu. Kwalifikację na turnus uzyskuje większość pacjentów.

 

LECZENIE SKOLIOZY W URZĄDZENIU MRCST

 

Urządzenie MRCST prezentowane na zdjęciu powyżej służy do wygenerowania takich ustawień ciała według zdiagnozowanych u pacjenta patologicznych faz chodu, które powodują zatrzymaną w czasie akcję recyprokalnych sekwencji miednicy, obręczy barkowej i głowy oraz adekwatnego do obranej fazy chodu ustawienia kręgosłupa lub jego części. Linki, zawieszone na klatce, choć powodują działanie presyjne na kręgosłup lub na klatkę piersiową, stanowią centra osi obrotu kręgosłupa – terapii MRCST nie należy utożsamiać z metodą FED. Ciało pacjenta umieszczonego w urządzeniu przybiera różne pozycje, od mniejszych po większe wygięcia. Możliwe jest obranie aż 44 aktywnych pozycji przez pacjenta w urządzeniu MRCST, w których linki sterujące mogą znajdować się na różnych poziomach tułowia. Stosuje się od 2 do 4 linek. Czas ćwiczeń w urządzeniu – 20 min., zazwyczaj zastosowane są 2 pozycje ułożeniowe w różnych stosunkach czasowych.

 

UWAGA: terapia MRCST nieprawidłowo zastosowana może skutkować dużą progresją skrzywienia w krótkim czasie. Dobór nieprawidłowych 1)pozycji ułożeniowych, nieodpowiednie 2)napięcie linek oraz brak zastosowania 3)odpowiedniego czasu dla każdej pozycji ułożeniowej to główne błędy metodyczne. Ostrzega się terapeutów jak i ich potencjalnych pacjentów przed próbą leczenia skoliozy wykorzystującą „podobne” urządzenie oraz „podobną” koncepcję leczenia skoliozy. Tylko wykwalifikowani terapeuci mogą w bezpieczny i skuteczny sposób wykorzystywać terapię MRCST dla potrzeb leczenia skoliozy. Terapeuci ci są zapoznani nie tylko z obszernym materiałem teoretyczno-praktycznym, ale także z opisem terapii wielu pacjentów, który składa się na wieloletnie doświadczenie autora terapii MRCST. WSPÓŁPRACA FIZJOTERAPEUTÓW Z AUTOREM TERAPII MRCST MA NA CELU UŁATWIENIE PACJENTOM DOSTĘP DO LECZENIA SKOLIOZY TERAPIĄ MRCST W ICH MIEJSCOWOŚCIACH ZAMIESZKANIA.

 

 

 

LECZENIE SKOLIOZY W FORMIE TURNUSU (ZALECENIA)

 

Do leczenia skoliozy w formie 7-dniowego turnusu kwalifikowani są pacjenci pomiędzy 10. a 40. rokiem życia.
Postępowanie:
1. pierwsza wizyta – badanie, testy kwalifikacyjne na turnus w urządzeniu MRCST, aktualne zdjęcie rtg, ustalenie terminu turnusu,
2. zgłoszenie uczestnictwa leczenia skoliozy na turnusie wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. 7-dniowy turnus (20 zabiegów), wykonanie rtg sprawdzającego postępy w leczeniu po turnusie,
4. dla pacjentów, którzy skończyli pierwszy turnus – wizyta z osobą towarzyszącą w celu instruktażu ćwiczeń zaleconych do domu,
5. pomiędzy turnusami wykonywanie w domu codziennie zaleconych ćwiczeń stabilizujących postępy w urządzeniu MRCST -ZOBACZ „REGULAMIN”.Brak spełnienia tego warunku powoduje najczęściej utratę postępów.
6. jedna wizyta w gabinecie pomiędzy turnusami.
7. zalecany termin kolejnego turnusu – nie później niż 3 miesiące po poprzednim turnusie w celu uzyskania dużych popraw. Brak spełnienia tego warunku może powodować utratę uzyskanych postępów.

 

Średnia ilość turnusów w celu zmniejszenia skoliozy w zależności od wielkości skrzywienia (brak występowania negatywnych czynników endogennych):
– 20 stopni i mniej – 1 – 2 turnusów,
– 30 stopni i mniej – 3 – 5 turnusów,
– 40 stopni i mniej (określenie prognozowanych wyników indywidualne) – 4 – 6 turnusów,
– 50 stopni i mniej (przy dobrych rokowaniach zmniejszenie skoliozy do 25 – 30 stopni) – 6 – 8 turnusów,
– 60 stopni i mniej (leczenie skolioz typu II, cel: zmniejszenie skoliozy poniżej 40 stopni – decyzja lekarza o operacji kręgosłupa lub jej odstąpieniu) – 6 – 8 turnusów.

 

Uzyskanie tak dobrych rezultatów leczenia skoliozy terapią MRCST w trybie turnusu opiera się na możliwości optymalnego dostosowania pozycji ułożeniowych pacjenta oraz doboru ćwiczenia w zależności od zaobserwowanej najlepszej reakcji korekcyjno-stabilizacyjnej.Leczenie skoliozy w trybie turnusu powoduje kontynuację zmniejszania skoliozy na kolejnych turnusach co daje szansę na poprawę w znacznym stopniu dużych skrzywień kręgosłupa. Następnym pozytywnym aspektem leczenia skolioz w trybie turnusu jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym udziału w tej formie terapii, bez względu na miejsce zamieszkania (dodatkowymi kosztami są opłata za akomodacje oraz wyżywienie). W trakcie turnusu wszyscy uczestnicy spotykają się ze sobą, zatem mają możliwość wymiany swoich odczuć, a co najważniejsze, wzajemnie się wspierają, mobilizując do intensywnej pracy.

 

O niewielkich postępach leczenia skoliozy w formie turnusu decydują negatywne czynniki endogenne (wewnątrzustrojowe). Zalecane w takiej sytuacji jest dodatkowe leczenie przed/pomiędzy turnusami w celu ich zminimalizowania.
Wyróżnione zostały trzy grupy takich niesprzyjających właściwości aparatu ruchu:
1. wzmożone napięcie powięziowo-mięśniowe uniemożliwiające uzyskanie ułożenia korekcyjnego w trakcie ćwiczeń w urządzeniu MRCST,
2. małe i asymetryczne napięcie mięśni przykręgosłupowych uniemożliwiające uzyskanie reakcji stabilizacyjnych mimo uzyskanych reakcji korekcyjnych,
3. anomalie kostne – nadplastyczność kręgów lub już utrwalone nieprawidłowości w budowie kręgów w stopniu dużym.

 

LECZENIE SKOLIOZY W FORMIE POZATURNUSOWEJ

Do leczenia pozaturnusowego kwalifikowani są TYLKO pacjenci pomiędzy 3. a 10. rokiem życia.
Pacjenci wykonują ćwiczenia w domu z rodzicem. W celu ustalenia aktualnej diagnozy oraz zmiany ćwiczeń zalecane są kontrole w gabinecie – najczęściej raz na miesiąc. Rtg sprawdzające postępy leczenia wykonuje się co 6 miesięcy

WSZYSTKIE DODATKOWE INFORMACJE MOZNA UZYSKAC POD NR TEL. 728389426 LUB NA STRONIE www.skolio.pl lub KLIKAJĄC BEZPOSREDNIO Z MOJEJ STRONY INTERNETOWEJ W LOGO "CENTRUM LECZENIA SCHORZEŃ KREGOSŁUPA- SKOLIO"

        PROMOCJE!!!

 

 

       ZAMÓW JUŻ TERAZ 
        
       BON UPOMINKOWY